FANDOM


Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum.

Autori isiklikud õigusedEdit

Autori isiklikud ehk moraalsed õigused on autorist lahutamatud ja need tagavad autorile suure kontrolli oma teoste üle. Autori isiklikke õiguseid ei ole võimalik müüa ega muul viisil võõrandada. Autori isiklikud õigused on järgmised:

 • õigus üldsuse ees esineda teose loojana ja seda nõuda teistelt isikutel (õigus teose autorsusele);
 • õigus valida viis autorinime kasutamiseks, kas kodanikunimena, varjunimena vms (õigus autorinimele);
 • õigus teha ise või lubada või keelata teistel isikutel teha teoses, teose pealkirjas või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi (õigus teose puutumatusele);
 • õigus lubada või keelata lisada oma teosele teiste autorite teoseid (õigus teose lisadele);
 • õigus vaidlustada mis tahes moonutusi või ebatäpsusi teoses, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ja õigus vaildustada teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust (õigus autori aule ja väärikusele);
 • õigus ise otsustada, millal on teos üldsusele valmis esitamiseks (õigus teose avalikustamiseks);
 • õigus oma avalikustatud teost täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele);
 • õigus nõuda teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);
 • õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

Autori varalised õigusedEdit

Autori varaline õigus võimaldab teose autorile loodud teose eest saada sissetulekut. Varaline õigus on äriobjekt ehk varalise õiguse rahalisel loovutamisel ehk litsentsi andmisel on õigus saada autoritasu. Varalised õigused jagunevad:

 • õigus teose reprodutseerimisele ehk kopeerimisele (hõlmab kõiki kopeerimisviise);
 • õigus teose levitamisele;
 • õigus teost avalikult esitada;
 • õigus teost tõlkida;
 • õigus teha teosest kohandusi;
 • õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke;
 • õigus teost üldsusele näidata või edastada;
 • õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks.

Vaata kaEdit

Välislingid Edit

<span id="interwiki-id-fa" />

<span id="interwiki-el-fa" />